تیم پزشکان کلینیک مانا

دکتر سلیمان نوری

آقای دکتر سلیمان نوری

متخصص پوست و مو (دارای برد تخصصی ناسیونال)

دکتر مرتضی نوری

آقای دکتر مرتضی نوری

پوست و زیبایی

دکتر نوشین قرائی

خانم دکتر نوشین قرائی

پوست و زیبایی

دکتر کاظم محمد شریفی

آقای دکتر کاظم محمد شریفی

پوست و زیبایی