فرم نظر سنجی تکنسین های کاشت کلینیک مانا

نام و نام خانوادگی(ضروری)
چه خدمتی در کلینیک مانا دریافت کردید؟(ضروری)
تکنسین کاشت شما چه کسی است؟(ضروری)
میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار تکنسین چقدر است؟(ضروری)
میزان رضایت شما از دقت عمل تکنسین چقدر است؟(ضروری)
میزان رضایت شما از تراکم کاشتی که برای شما انجام شده چقدر است؟(ضروری)